Khay đựng tài liệu

Khay đựng tài liệu
Khay đựng tài liệu
Khay đựng tài liệu 3 tầng
Khay đựng tài liệu 3 tầng
Khay đựng tài liệu 3 ngăn
Khay đựng tài liệu 3 ngăn